ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ส.ค. 60 สัมมนาครูสอนมักตับภาคใต้
16 ส.ค. 60 ถึง 17 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
01 ส.ค. 60 ถึง 03 ส.ค. 60 กีฬาสีภายในระดับประถมศึกษา
28 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ค. 60 ปิดกลับบ้านรอบเดือน
ปิดกลับบ้านรอบเดือนครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบกลางภาค 2560
สอบเก้บคะแนนกลางภาค ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ