ภารกิจ / เป้าประสงค์
ภารกิจและเป้าประสงค์สถานศึกษา
ภารกิจ
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3. มุ่งเน้นให้ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ
4. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
       
เป้าประสงค์
1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2. มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ
3. ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
4. ครูมีการใช้สื่อที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
5. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น