ปฐมวัย

นายพะยุท สังข์วิสุทธิ์
ผู้จัดการแผนกอนุบาลประถม

นายสาโรจน์ แนะนวน
หัวหน้าวิชาการศาสนา

นางสาวสุวารี หนูขวัญ
หัวหน้าวิชาการสามัญ

นางสาวขนิษฐา จันทรนิตย์
ครูปฐมวัย

นางสาวสุรียา ไข่เอ็ม
ครูปฐมวัย

นางปรีดา เพชรกาหรีม
ครูประถมศึกษา

นายสุชาติ หมาดเขียว
ครูประถมศึกษา

นางสาวเรวดี ดีนนุ้ย
ครูประถมศึกษา

นางสาวประภาสร เส็มหมาด
ครูประถมศึกษา

นางสาวรัตนาพรณ์ ทองแดง
ครูประถมศึกษา

นายบือราฮัน เจะกา
ครูประถมศึกษา

นายพิทวัธ ยีสมัน
ครูประถมศึกษา

นางสาววิสา เส็นโสบ
ครูประถมศึกษา

นางสาวพรรณสุดา นุ่มมณี
ครูปฐมวัย

นางสาวณุริยา เหล็มปาน
ครูปฐมวัย

นางสาวจิตรา เหรียญนุ้ย
ครูประถมศึกษา

นางสาวนูราซ๊ะ เจ๊ะบือราเฮ็ม

นางสาวซาวานี เจะสู

นายอานันท์ นิยมเดชา