ปฐมวัย

นายพะยุท สังข์วิสุทธิ์
ผู้จัดการแผนกอนุบาลประถม

นายสาโรจน์ แนะนวน
หัวหน้าวิชาการศาสนา

นางสาวสุวารี หนูขวัญ
หัวหน้าวิชาการสามัญ

นางสาวขนิษฐา จันทรนิตย์
ครูปฐมวัย

นางสาวโนรมาลิณี มามะ
ครูปฐมวัย

นางสาวนูรียา พุทธจันทร์
ครูปฐมวัย

นางสาวสุรียา ไข่เอ็ม
ครูปฐมวัย

นางปรีดา เพชรกาหรีม
ครูประถมศึกษา

นายสุชาติ หมาดเขียว
ครูประถมศึกษา

นางสาวเรวดี ดีนนุ้ย
ครูประถมศึกษา

นางสาวประภาสร เส็มหมาด
ครูประถมศึกษา

นางสาวกัลยา เหล็มสัน
ครูประถมศึกษา

นางสาวรัตนาพรณ์ ทองแดง
ครูประถมศึกษา

นางสาวศรัญญา เดชอรัญ
ครูประถมศึกษา

นายบือราฮัน เจะกา
ครูประถมศึกษา

นายพิทวัธ ยีสมัน
ครูประถมศึกษา

นางสาววิสา เส็นโสบ
ครูประถมศึกษา