กลุ่มสาระอิสลามศึกษา

นายอับดุลฮาลี หะยีเดอเระ
หัวหน้ากลุ่มสาระอิสลามศึกษา

นายดลเล๊าะ บูละ

นายสนั่น หมุนนุ้ย

นายมังโสด ผิดไรงาม

นายอับดุลเหลาะ เหล็มปาน

นายฮอเด็ง เส็นบัตร

นายประเสริฐ ยาชะรัด

นายซอฟาร์ สะแหละ

นายเรวัตร ปาทาน

นายณัฐพงษ์ หมัดอะหวัง

นายมาเหลก หีมมีหน๊ะ

นายวิทยา นุกูล

นายอาแซ สียานเก็ม

นายอาดีรอน หมาดโส๊ะ

นางสาวอุสนา ชุมเส็น

นางสาวฮาฟีฟะห์ สาหะ

นางสาวซอลีฮะห์ เจ๊ะเลาะ

นางสาวอาฟีฟะห์ เจ๊ะแม็ง