กลุ่มสาระอิสลามศึกษา

นายอับดุลฮาลี หะยีเดอเระ
หัวหน้ากลุ่มสาระอิสลามศึกษา

นายดลเล๊าะ บูละ

นายสนั่น หมุนนุ้ย

นายมังโสด ผิดไรงาม

นายอับดุลเหลาะ เหล็มปาน

นายฮอเด็ง เส็นบัตร

นายประเสริฐ ยาชะรัด

นายซอฟาร์ สะแหละ

นายเรวัตร ปาทาน

นายณัฐพงษ์ หมัดอะหวัง

นายอับดุลฮาลีม การี

นายมาเหลก หีมมีหน๊ะ

นายมูหำหมัด หวัดแท่น

นายวิทยา นุกูล

นางสาวอุสนา ชุมเส็น

นางสาวสูรายา บินสือแม