จำนวนนักเรียน
ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับปฐมวัยมีนักเรียนรวมกันทั้งหมด 135 คน
ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับประถมศึกษามีนักเรียนรวมกันทั้งหมด 316 คน
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนรวมกันทั้งหมด 672 คน