กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางภคินี แหละหมัน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางซอฟีหย๊ะ แหละเหย็บ

นายศักรียา เหมมันต์