กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางภคินี แหละหมัน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอับดุลฮาฟิซ เจะมะ