กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมจิตร เศรษฐสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอารียา ดะชง

นางสาวดลยา ภัยเนียม