กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมจิตร เศรษฐสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอารียา ดะชง

นางสาวต่วนนิดา มะสอ

นางสาวอัยลดา สันอี

นางสาวจิรา เหรียญนุ้ย