กิจวัตรประจำวัน
กิจวัตรประจำวันของนักเรียนระดับปฐมวัย
07.30 - 08.10 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล
08.10 - 08.25 น เข้าแถวเคารพธงชาติ อ่านดุอาร์ กายบริหาร
08.25 - 09.00 น. เข้าห้องน้ำ ตรวจสุขภาพ
09.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์
  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / แบบฝึกเสริมประสบการณ์
  กิจกรรมสร้างสรรค์
  กิจกรรมเสรี/ห้องสมุด
  กิจกรรมกลางแจ้ง
10.45 – 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน/เตรียมตัวพักผ่อน
12.00 – 14.00 น. นอนหลับพักผ่อน/เก็บเครื่องนอน
14.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมเกมการศึกษา
  รับประทานอาหารว่าง(ดื่มนม)
15.00 – 15.30 น. กิจกรรมทางศาสนา
15.15 – 15.30 น. นักเรียนเข้าแถวตามสายคันรถและกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

กิจวัตรประจำวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา
07.30 - 08.00 น. นักเรียนมาถึงโรงเรียนเข้าแถวทำความเคารพครูเวรประจำวัน
08.00 - 08.15 น. นักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.15 - 08.25 น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกับอ่านดุอาร์ สภานักเรียนและผู้นำ
  อนามัยแจ้งข่าวสาร ครูเวรประจำวันอบรมให้คำแนะนำนักเรียน
08.30 - 11.30 น. นักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรียน สามัญ-ศาสนา ในภาคเช้า
11.30 - 12.30 น. นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวันและแปรงฟัน
12.30 - 13.00 น. นักเรียนอาบน้ำละหมาดและละหมาดดุริฮ์พร้อมกัน
13.00 - 14.30 น. นักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรียน สามัญ-ศาสนา ในภาคบ่าย
14.30 - 15.15 น. นักเรียนเข้าเรียนดุอาร์และอบรมคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเพรียงกัน
15.15 - 15.30 น. นักเรียนเข้าแถวตามสายคันรถและกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

กิจวัตรประจำวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
04.50-05.25 น. ตื่นนอน  เตรียมตัวละหมาดซุบฮ์
05.25-05.35 น. ละหมาดซุบฮ์
05.35-06.25 น. เรียนกรุอาน ท่องซูเราะฮ์อัลวากีฮะ
06.25-07.30 น. รับประทานอาหารเช้า  ,เตรียมตัวเข้าแถวและเรียนภาคเช้า
07.30-08.00 น. เข้าแถว กิจกรรมหน้าเสาธง
08.00-12.00 น. เรียนในชั้นเรียนกิจกรรมภาคโรงเรียน
12.00-13.15 น. พักเที่ยง รับประทานอาหารและละหมาดดุฮ์รี
13.30-16.15 น. เรียนในชั้นเรียน กิจกรรมภาคโรงเรียน
16.15-16.30 น. ละหมาดอัสรี กิจกรรมมูชาวารัต
16.30-17.20 น. เล่นกีฬา พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.20-18.20 น. ปรุงอาหาร รับประทานอาหาร อาบน้ำ
18.20-18.30 น. เตรียมตัวละหมาดมักริบ
18.30-18.40 น. ละหมาดมักริบ
18.40-19.30 น. เรียนกิตาบ(ภาคกลางคืน)
19.30-19.40 น. ละหมาดอีฉาฮฺ อ่านตะเล็ม
19.40-20.20 น. เรียนอัลกรุอาน
20.20-21.00 น. พัก, รับประทานอาหารว่าง ,ของหวาน
21.00-22.30 น. ทบทวนบทเรียน,ทำการบ้าน   กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
22.30-04.50 น. เข้านอนพักผ่อนตอนกลางคืน

หมายเหตุ: อัลกรุอานเรียนทุกวันในชั้นเรียน,หลังละหมาดซุบฮ์ และหลังละหมาดอีฉาฮฺ
ส่วนกีตาบเรียนทุกเช้าวันเสาร์และหลังละหมาดมัฆริบทุกคืนไม่เว้นวันหยุด