ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ปรัชญาและวิสัยทัศน์สถานศึกษา
ปรัชญา: "สร้างคุณภาพ เสริมคุณธรรม เน้นปฏิบัติ"
วิสัยทัศน์: ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ จะเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านบริหารจัดการ การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตราฐานสากล