บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปนัดดา ชั่งสัจจา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายปัณณทัต ยะดี
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวณัฐติยา ยีหรีม
เจ้าหน้าที่การเงินแผนกอนุบาล-ประถม

นายศักดา หนาเหตุ