หัวหน้างานฝ่าย

นางสาวจุจัยนีย์ เหล็มปาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวปนัดดา ชั่งสัจจา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางอารียา ดะชง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายประเสริฐ ยาชะรัด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายซอฟาร์ สะแหละ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายอัดดานาน ขำนุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่