กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนาวัตน์ ไชยมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา