ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ    
     โรงเรียนอิสลามศาสตร์  มูลนิธิ  เลขที่ 115/1  หมู่ 7  ตำบลคลองเฉลิม  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  
เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (การศึกษาสงเคราะห์/การกุศล) 
มีนายสุบหยาน  ยีหรีม  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
นายสุมิตร  ยีหรีม เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ
     ปี พ.ศ.2548  สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สองชั้น จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน 6 ห้องประกอบ 
     ปี พ.ศ.2549  สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สามชั้น จำนวน 1 หลัง 10 ห้องเรียน 2 ห้องประกอบ 
     ปี พ.ศ.2550  สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน 
     ปี พ.ศ.2551  สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง 9 ห้องเรียน
     ปี พ.ศ.2554  สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่ชั้น จำนวน 1 หลัง 22 ห้องเรียน 8 ห้องประกอบ
     ปี พ.ศ.2554  ได้รับยุบรวมกิจการของโรงเรียนอิสลามศาสตร์ศึกษา มูลนิธิ เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน
     ปี พ.ศ.2555  สร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 100 ตารางเมตร ยาว 170 ตารางเมตร 
     ปี พ.ศ.2555  โรงเรียนกำลังก่อสร้าง หอนอนนักเรียนสองชั้น 1 อาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2557
     ปัจจุบันโรงเรียนมีครูศาสนา สามัญ รวม 67 คน มีนักเรียน 1,419  คน พนักงานขับรถ 13 คน คนครัว    5 คน นักการภารโรง 1 คน

วัตถุประสงค์
    โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนวิชาสามัญศึกษาควบคู่วิชาศาสนาซึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อมุ่งปลูกฝังอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งมีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักการของศาสนาอิสลาม นำมาปฏิบัติเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสนองนโยบายของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน