คณะผู้บริหาร

โต๊ะครูสุบหยาน ยีหรีม
ผู้รับใบอนุญาต

นายสุมิตร ยีหรีม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจุวัยนีย์ เหล็มปาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา