หลักสูตรที่เปิดสอน
วิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  • - ระดับอนุบาลใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
  • - ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
  • - ระดับมัธยมศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
  • - วิชาศาสนาระดับมูตะวัซซิตและซานาวีย์ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546
  • - เรียนกีตาบและอัลกุรอานหลักสูตรมักตับ