เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
   "โรงเรียนวิถีอิสลาม"
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
   "คุณธรรมนำชีวิต"