กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุไหรยา ออสันตินุตสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรววณ ศรีอินทร์